Chủ yếu là mấy bộ oneshot tìm được trên twitter và đem về dịch

Các chương

Please Register or Login to comment!